Abonnemangsvillkor

Abonnemangsvillkor

Generella upplysningar: 
Juridiskt namn: First-8 ApS
Organisationsnummer: 502085-8196
Adress: Norrebrogade 44, Bygning 1712, 8000 Aarhus C
Mailadress: [email protected]
Telefonnummer: +46 413 35 79 07

1 Allmänna bestämmelser:

1.1 Följande abonnemangsvillkor gäller för verksamheten / köparen som abonnent (hädanefter "kunden") och First-8 ApS (hädanefter "First-8").

1.2 Abonnemanget träder i kraft när kunden undertecknar det.

1.3 Abonnemanget kommer framöver att träda i kraft på abonnemangsdagen, såvida inte annat avtalats.

1.4 Det finns ingen registreringsavgift.

1.5 Om betalningen eller bestämmelserna under abonnemangsperioden bryts kan First-8 säga upp avtalet.

1.6 Ångerrätten för avtalet är 14 dagar från avtalets ingående.

 

2 Generellt:

2.1 Avtalet kan sägas upp före nästa debitering genom att kontakta [email protected]. När avtalet sägs upp måste all utrustning returneras till First-8 på ovanstående adress. Kunden betalar porto i samband med returen.

2.2 First-8 lånar ut en hjärtstartare för användning av kunden och lekmän. När kunden tecknar ett abonnemangsavtal med First-8 är hjärtstartaren First-8s egendom. Ägarskap till andra, i de relaterade produkterna i avtalet, tillhör också First-8 under hela abonnemangsperioden.

2.3 Kunden måste ge ett e-postmeddelande till First-8 vid skapande av abonnemangsavtalet, den här e-postadressen kommer att användas av First-8 för att uppdatera abonnemanget och fakturorna. Därför kan kunden inte avstå från denna viktiga information om abonnemanget.

2.4 Kunden är skyldig att meddela First-8 om kunden flyttar till en ny adress, ändrar namn, organisationsnummer, e-postadress eller vid konkurs.

2.5 Installation och installation i samband med att abonnemanget ingås ingår inte om inte denna tjänst har köpts, jfr. Pkt.3.

2.6 Har denna installation förvärvats, jfr. Pkt. 3. Kunden ansvarar för att alla utomhus hjärtstartarskåp installeras och ansluts korrekt av en auktoriserad elektriker i en extern strömkälla, se bruksanvisningen som medföljer hjärtstartaren.

2.7 Så länge hjärtpaketet innehåller ett värmeskåp, är priset på skåpets energiförbrukning kundens, som därför inte kan fakturera First-8 för detta.

 

3 Ytterligare tjänster
3.1 Alla hjärtpaket inkluderar ett serviceavtal för byte av batteri och elektroder vid utgångstid, dessa skickas till kunden med instruktioner om hur man byter ut. Om hjärtstartaren tas i bruk måste kunden kontakta First-8 i god tid som skickar nya elektroder och eventuellt en lånehjärtstartare så länge den hyrda tas med till sjukhuset. När den hyrda hjärtstartaren returneras till kunden måste den lånade artikeln returneras till First-8.

 

3.2 När du betalar för installationen av skåp och hjärtstartare kommer detta att utföras av en specialistpartner på First-8, med rätt kompetens- och ansvarsförsäkring i samband med elektrisk installation och uppsättning. Förmånen betalas som ett engångsbelopp.

3.3 För första hjälpen-kurser och hjärtstartarkurser är de allmänna reglerna och villkoren för dessa i enlighet med First-8-kursvillkoren.

3.4 Om debriefing är en del av abonnemanget kan kunden kontakta First-8 efter en situation där hjärtstartaren har använts. Efter detta kan kunden prata med en professionell som är utbildad i psykisk första hjälpen inom 24 timmar. Kunden kommer att informeras i telefon i 30 minuter. Om det uppskattas att mer än 30 minuter behövs sker detta på kundens bekostnad.

3.5 Alla tjänster måste tillhandahållas genom att kontakta First-8. First-8 är inte skyldigt att täcka tjänster som tillhandahålls av en annan leverantör, där kunden själv har fått utföra tjänster utanför First-8.

 

4 Kurser:

4.1 I alla First-8-kurser undervisar våra egna instruktörer. Det kan vara upp till 16 deltagare i våra vanliga fysiska kurser.

4.2 Se andra villkor under våra "kursvillkor"

 

5 Ändringar:

5.1 Kunden kan ändra abonnemangsavtal från månad till månad, till en annan typ. Kunden måste skicka de begärda ändringarna till First-8 skriftligen med minst en månads varsel innan den aktuella betalningsperioden löper ut.

5.2 Första 8 kan förändra abonnemangsavtalet skriftligen med minst en månads varsel före utgången av en abonnemangsperiod. Om kunden inte vill fortsätta abonnemanget efter ändringarna måste kunden meddela First-8 skriftligen inom 14 dagar efter att kunden har fått information från First-8 om ändringarna. I så fall förblir abonnemanget oförändrad tills den aktuella abonnemangsperioden löper ut.

 

6 Uppsägning:

6.1 När abonnemangsavtalet sägs upp eller upphör, måste kunden returnera den lånade utrustningen i rätt och felfritt skick till First-8.

6.2 Om kunden bryter mot abonnemangsavtalet kan First-8 när som helst säga upp avtalet med kunden, inklusive om etablering eller månadsbetalning inte betalas inom 14 dagar efter förfallodagen, eller om kunden inte har upplyst någon adressändring eller andra avsiktliga eller bedrägliga uttalanden.

6.3 Om First-8 säger upp avtalet till följd av kundens fallissemang är kunden skyldig att returnera hjärtstartaren och andra produkter i perfekt skick och på egen bekostnad till First-8s affärsadress och First-8 har rätt att kräva ersättning till följd av fallissemanget. motsvarar värdet på återstående abonnemangsperiod.

6.4 Om kunden eller First-8 säger upp avtalet, måste kunden returnera utrustningen inom 30 dagar efter uppsägning. Se punkt 2.1. Om detta inte görs inom 30 dagar kommer First-8 att kunna ta ner utrustningen på kundens bekostnad. Detta kostar en avgift på XX SEK inkl moms.

 

7 Betalning:

7.1 Abonnemangsbetalningen till kunden betalas varje månad.

7.2 Om betalningen inte betalas i tid kan First-8 debitera kunden en förseningsavgift, se reglerna i den danska räntelagen. Om ingen betalning görs gäller klausul 6.3.

7.3 Om kunden inte betalar i tid och är i efterskott förbinder sig First-8 att inte tillhandahålla de tjänster som ingår i abonnemanget förrän betalningen har betalats.

 

8 Särskilda ansvarsområden:

8.1 Under abonnemangsperioden levererar First-8 meddelanden om byte av batterier och elektroder innan de går ut.

8.2 Kunden ansvarar för kontinuerlig övervakning och kontakt med First-8 i händelse av ett fel eller batterifel i hjärtstartaren som kan inträffa under perioden mellan utbyten.

8.3 Ansvarsbegränsningarna i First-8s allmänna abonnemangsvillkor gäller för användning av First-8-hjärtstartare med de ytterligare begränsningar som anges i detta avsnitt.

8.4 Vi rekommenderar att hjärtstartare endast används av personer som har genomfört First-8s digitala hjärtstartarutbildning i samband med en av våra kurser.

8.5 Kunden ansvarar för materialet med avseende på stöld, brand och vandalism och andra förhållanden som inte kan karakteriseras som normalt slitage. Om utrustningen går förlorad, stulen eller på annat sätt kommer First-8 att debitera kunden det aktuella priset från First-8s onlinebutik.

8.6 Kunden ansvarar för att materialet är korrekt försäkrat. First-8 har rätt att begära en kopia av kundens försäkring.

8.7 I den utsträckning som annars inte följer den svenska lagens obligatoriska regler om produktansvar, är First-8 endast ansvarigt för skador orsakade av en produkt som levereras av First-8 i den utsträckning det kan bevisas att skadan beror på First-8s fel eller vårdslöshet. Dessutom anges begränsningarna i First-8s ansvar i dessa abonnemangsvillkor, liksom First-8s allmänna abonnemangsvillkor.

8.8 Det är inte First-8s ansvar om vi inte kan hjälpa företaget med ovanliga händelser utanför vår kontroll. Dessa kan till exempel vara strejker, naturkatastrofer, extrema väder- och vägförhållanden, krig, terrorism, upplopp och oroligheter (force majeure).

8.9 First-8 är ansvarigt för skador i enlighet med de allmänna reglerna i svensk lag med de begränsningar som ingår i abonnemangsvillkoren. First-8 är endast ansvarig för skador eller förluster, som direkt beror på tjänster som erbjuds kunden. First-8 ansvarar därför inte för rörelseförluster, vinstförluster eller liknande indirekta eller härledda förluster.

8.10 First-8's totala ansvar är begränsat till högst 5 miljoner SEK.

8.11 Skador som kunden vill hålla First-8 ansvariga för ska rapporteras till First-8 inom rimlig tid.

8.12 Om avtalet har åsidosatts av abonnenten, har First-8 rätt att säga upp abonnemanget skriftligt när som helst, till exempel om abonnemangsavgiften inte betalas inom 14 dagar efter förfallodagen eller med bevisad felaktig information och falska eftergifter.